Берко А.Ю., Висоцька В.А., Сороковський М.М. Застосування методу контент-аналізу для формування інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції

УДК 004.738.5

А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, М.М. Сороковський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

© Берко А.Ю., Висоцька В.А., Сороковський М.М., 2012

Розглянуто питання розроблення уніфікованих методів опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції. Розроблено формальну модель та узагальнену типову архітектуру системи електронної контент-комерції. Розроблено методи проектування та реалізації системи електронної контент-комерції на прикладі інтернет-журналу, який відображає результати теоретичних досліджень.
Ключові слова: контент, інформаційний ресурс, системи електронної контент-комерції.

This paper is devoted to the development of unified methods for processing information resources in the systems of electronic content commerce. A formal model and generalized typical architecture of systems of electronic content commerce are declared. Methods of designing and implementation of systems of electronic content commerce on the example of online Magazine, which reflects the results of theoretical research, are developed.
Keywords: content, information resource, electronic content commerce systems.

Кількість посилань 19