Бойко Н.І. Моделювання Web-орієнтованих систем та напрямки розвитку Web-ресурсів

УДК 681.3

Н.І. Бойко
Львівська комерційна академія,
кафедра програмних засобів інформатики

МОДЕЛЮВАННЯ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ WEB-РЕСУРСІВ

© Бойко Н., 2012

Розглянуто типовий приклад координації web-систем, основні проблеми, які виникають під час побудови ефективних web-сайтів та підходи до вирішення цих проблем. Зокрема досліджено основні показники ефективності сайтів та визначено методи їхнього покращення. Аналізуються напрямки розвитку інформаційних систем, які побудовані на основі web-технологій. Сформульовано основні підходи до впровадження web-технологій. Розглянуто структурно-функціональну модель програмного комплексу для проектування web-орієнтованих систем та описано структурні модулі, які входять до його складу.
Ключові слова: Інтернет, всесвітня павутина, World Wide Web, мова HTML, web-технології, web-системи, web-орієнтовані системи, сайт, мова програмування, технологія, інформаційні системи, скрипт, модуль.

In this article is a typical example of coordination web-systems. The main problems that arise when building an effective web-sites and approaches to solving these problems. In particular, studies key performance indicators defined sites and methods for improvement. Analyzes the trends of development of information systems that are based on web-technology. Formulated main approaches to implementation of web-technologies. The structural-functional model of software system for designing web-oriented systems and by a description of structural modules that are part of it.
Keywords: Internet, World Wide Web, World Wide Web, the language HTML, web-technologies, web-system, web-oriented systems, website programming language, technology, information systems, script module.

Кількість посилань 15