Василюк А.С., Басюк Т.М. Адаптивний синтез формул абстрактних алгоритмів

УДК 004.021

А.С. Василюк, Т.М. Басюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АДАПТИВНИЙ СИНТЕЗ ФОРМУЛ АБСТРАКТНИХ АЛГОРИТМІВ

© Василюк А.С, Басюк Т.М., 2012

Описано процеси адаптації формул алгоритмів. Наведено алґоритм комп’ютерної адаптації формул алгоритмів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну модель і досліджено алґоритм адаптації базового знаку операції.
Ключові слова: адаптація, адаптивний синтез, алгоритм, математична модель.

This article is about determination adaptation processes of algorithms formulas. The adaptation algorithm of formulas is resulted. Synthesized, minimized, and built mathematical model and probed adaptation algorithm of operation base sign.
Keywords: adaptation, adaptive synthesis, algorithms, mathematical model.

Кількість посилань 7