Годич О.В., Мазепа Т.П. Візуалізація даних, кластеризованих динамічно-інтервальною самоорганізовною картою

УДК 004.853+004.855.5

О.В. Годич, Т.П. Мазепа
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ, КЛАСТЕРИЗОВАНИХ ДИНАМІЧНО-ІНТЕРВАЛЬНОЮ САМООРГАНІЗОВНОЮ КАРТОЮ

© Годич О.В., Мазепа Т.П., 2012

Вирішується завдання візуалізації кластерної структури даних високої розмірності на основі моделі даних, отриманої динамічно-інтервальною самоогранізовною картою (ДІСК). За розробленим методом візуалізації використовують карту Кохонена з метою проектування елементів ДІСК на двовимірну ґратку, у поєднанні із алгоритмом
U-Matrix для візуалізації кластерів даних.
Ключові слова: візуалізація даних, аналіз даних, самоорганізовні карти.

In this article we present an algorithm for visualising the clustering structure of the data model captured by dynamic interval self-organising map (DISOM). The developed visualisation algorithm employs the Self-Organising Map for placing DISOM elements on the 2D lattice in conjunction with U-Matrix algorithm for visualization of data clusters.
Keywords: data visualisation, data analysis, self-organising maps.

Кількість посилань 27