Григорович В.Г., Назарук М.В., Пасічник В.В. Інформаційні параметри загальноосвітнього навчального закладу

УДК 681.3

В.Г. Григорович1, М.В. Назарук2, В.В. Пасічник1
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж”
2Рівненський державний гуманітарний університет,
кафедра інформатики та прикладної математики

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

© Григорович В.Г., Назарук М.В., Пасічник В.В., 2012

Детально розглянуто та проаналізовано атрибути оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Визначено сукупність параметрів, для побудови використані при побудові інформаційної моделі школи з метою її реалізації в комплексі інтелектуальних інформаційних технологій генерації проектів трансформації школи. Запропоновано класифікацію атрибутів оцінювання навчальних закладів, основану на придатності до використання при побудові відповідної експертної системи.
Ключові слова: трибути оцінювання шкіл, категорії атрибутів, інформаційна модель школи.

The attributes for evaluation of comprehensive schools describe and analyze in the article. Set of parameters that will be used to construct the information model of the school to implement it in complex intelligent information technologies of generating of projects of transformations of the school was defined. Classification of attributes for evaluating schools based on the possibility of using to construction of the relevant expert system was proposed.
Keywords: the attributes for evaluation of school, categories of attributes, informational model of the school.

Кількість посилань 16