Кісь Я.П. Інтелектуально-інформаційна система управління діяльністю фармацевтичного підприємства

УДК 004.89

Я.П. Кісь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Кісь Я.П., 2012

Описано методику збирання, аналізу і опрацювання інформації на прикладі предметної області фармацевтичного підприємства. Розроблено схеми функціонування алгоритму та методи опрацювання даних у заданій предметній області.
Ключові слова: інформаційні системи, інтелектуальні інформаційні системи, збір і аналіз інформації, методи опрацювання даних, фармацевтичне підприємство.

In the article the method of collection, analysis and working of information is described on the example of the pharmaceutical company. The charts of functioning of algorithm and methods of working of information are developed in the set subject domain.
Key words: information systems, intellectual information systems, collection and analysis of information, methods of working of date, pharmaceutical company.

Кількість посилань 9