Столярчук О.В., Шувар Р.Я., Продивус А.М. Концептуальна модель інформаційної системи розкладу занять з доступом через HTTP-протокол

УДК 004.657

О.В. Столярчук, Р.Я. Шувар, А.М. Продивус
Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет електроніки

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ З ДОСТУПОМ ЧЕРЕЗ HTTP-ПРОТОКОЛ

© Столярчук О.В., Шувар Р.Я., Продивус А.М., 2012

Розглянуто модель інформаційної системи розкладу занять навчального закладу та організацію роботи з нею через HTTP-протокол. Проаналізовано запити, які користувач може створювати, раціональний вибір та оптимальність створення таблиць і зв’язків між ними. Досліджено обмеження, які виникають під час проектування структури таких баз, вимоги до цілісності та несуперечливості даних.
Ключові слова: Інтернет, база даних, веб-інтерфейс.

We consider a model of information system schedule institution and organization work with it via HTTP-protocol. Analysis of queries that the user can create, rational choice and optimization to create tables and relationships between them. Study limitations that arise when designing the structure of such bases, requirements for integrity and consistency of data.
Key words: Internet, database, web-interface.

Кількість посилань 9.