Жежнич П.І., Сопрунюк О.О. Основні підходи до моніторингу та аналізу якості туристичної документації

УДК 004.9

П.І. Жежнич, О.О. Сопрунюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

© Жежнич П.І., Сопрунюк О.О., 2012

Розглянуто значення туризму в умовах розвитку інформаційного суспільства, подано визначення туристичної документації та її класифікацію за типами, описано основні підходи до моніторингу та аналізу якості туристичної документації, наголошено на необхідності їх використання для реалізації туристичних продуктів, а також виділено основні компоненти якості документації.
Ключові слова: інформація, якість, туристична документація, прогалина, моніторинг, інтернет-форум.

In this article the role of tourism in conditions of consistent information society improvement has been considered. The definition of the tourism documentation concept and its classification by types are defined. The main approaches to the monitoring and analysis of the tourism documentation quality have been described. The necessity of these approaches application for the tourism products realization is emphasized and the main components of documentation quality are highlighted.
Key words: information, quality, tourism documentation, information gap, monitoring, internet-forum.

Кількість посилань 40.