Басюк Т. М., Василюк А. С. Ранжування веб-сайтів в мережі Інтернет

УДК 004.652

Т.М. Басюк, А.С. Василюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

РАНЖУВАННЯ ВЕБ-САЙТІВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

© Басюк Т.M., Василюк А.C., 2013

Описано особливості проектування системи ранжування веб-сайтів у глобальній мережі Інтернет, проаналізовано відомі систем просування ресурсів та наведено внутрішні та зовнішні фактори ранжування. Проаналізовано та запропоновано можливі схеми організації інтернет-ресурсів із використанням засобів лінкового ранжування. Описано основні задачі, які виникають при оптимізації сторінок під множину запитів та наведено схему розбиття ключових слів по сторінках ресурсу.
Ключові слова: ранжування, інтернет-ресурс, ролевантність, оптимізація.

The article describes the design features of ranking websites in the global Internet, the analysis of the known systems and promotion resources was done and the internal and external factors of ranking were given. Possible schemes of Internet resources using the tools of link ranking were analysed. We describe the main problems that arise when optimizing pages on the set of queries and give the scheme of splitting by keyword pages of the resource .
Key words: rankings, internet resource relevance, optimization.

Література – 12