Верес О. М,, Верес Ю. О. Застосування об’єктно-орієнтованого підходу до побудови моделі СППР

УДК 004.652

О.М. Верес1, Ю.О. Верес2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж;
2кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

ЗАСТОСУВАННЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ СППР

© Верес О.М., Верес Ю.О., 2013

Описано об’єктно-орієнтований підхід моделювання СППР. Запропоновано та описано трирівневу архітектуру концептуальної моделі СППР. Проаналізовано можливість багаторазового використання компонентів різних типів структур. Описано принципи побудови користувацької СППР із використанням багаторазових компонент.
Ключові слова: об'єктно-орієнтований підхід, архітектура, структура, модель, прийняття рішення, система підтримки прийняття рішень.

This article describes an object-oriented approach of DSS modeling. Three-level architecture is suggested and it describes a conceptual model of DSS. The analysis of possible reusable components for various types of structures is analyzed. We describe the principles of building a custom DSS use of multiple components.
Key words: object-oriented paradigm, architecture, frameworks, model, decision making, Decision Support System.

Література – 10