Заяць В. М., Колосов В. Р. Алгоритми і програмні засоби виконання арифметичних операцій над числами у форматі часу мікроконтролера сімейства AVR

УДК 004.421.4

В.М. Заяць, В.Р. Колосов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної екології та екоінформаційних систем

АЛГОРИТМИ І ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ВИКОНАННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ НАД ЧИСЛАМИ У ФОРМАТІ ЧАСУ ДЛЯ МІКРОКОНТРОЛЕРА СІМЕЙСТВА AVR

© Заяць В.М., Колосов В.Р., 2013

Запропоновано способи виконання арифметичних операцій додавання та віднімання чисел, поданих у форматі часу. Розроблено алгоритми та програмні засоби алгоритмічною мовою С для мікроконтролера сімейства AVR.
Ключові слова: арифметичні операції, формат часу, режим реального часу, алгоритм, програма.

The method of implementation of operations of addition and subtraction of numbers, presented in the time-format is considered. The algorithm and the program are developed by the С-language for microcontrollers of AVR family.
Key words: arithmetic operations, time format, real-time algorithm, program.

Література – 7