Кравець П. О. Стохастична ігрова модель кластеризації даних

УДК 004.852; 004.93'14; 004.94

П.О. Кравець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СТОХАСТИЧНА ІГРОВА МОДЕЛЬ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ

© Кравець П.О., 2013

Запропонована стохастична ігрова модель кластеризації даних в умовах дії завад. Розроблено адаптивний рекурентний метод та алгоритм розв’язування стохастичної гри. Виконано комп’ютерне моделювання ігрової кластеризації зашумлених даних. Вивчено вплив параметрів на збіжність стохастичного ігрового методу кластеризації даних. Проаналізовано отримані результати.
Ключові слова: кластеризація даних, стохастична ігрова модель, адаптивний ігровий метод.

The stochastic game model of the data clustering under the influence of noise is offered. Adaptive rerrurent method and algotithm of stochastic game solving are developed. Computer modelling of game of noisy data clustering is executed. The parameter influences on convergence of stochastic game method of the data clustering are studied. The analysis of received results is realized.
Key words: data clustering, stochastic game model, adaptive game method.

Література – 20