Романишин Ю. М., Петрицька С. Р. Побудова заданої послідовності імпульсів на основі багатовходового спайк-нейрона

УДК 004.8

Ю.М. Романишин1,2, С.Р. Петрицька1
1Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра ЕЗІКТ,
2University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

ПОБУДОВА ЗАДАНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ІМПУЛЬСІВ НА ОСНОВІ БАГАТОВХОДОВОГО СПАЙК-НЕЙРОНА

© Романишин Ю.М., Петрицька С.Р., 2013

Розглянуто задачу побудови ідеалізованої спайк-послідовності імпульсів як зваженої суми вхідних послідовностей, що має значення для процедури навчання спайк-нейронної мережі на основі апарату лінійної алгебри з використанням ідеалізованих імпульсів з нульовою тривалістю і одиничною амплітудою та поняття простору спайк-послідовностей. Для визначення вагових коефіцієнтів використано метод найменших квадратів. Результуюча спайк-послідовність формується з використанням нечітких чисел. Наведено два приклади наближення заданої спайк-послідовності.
Ключові слова: спайк-нейронна мережа, спайк-послідовність, метод лінійної алгебри, спайк-навчання.

The problem of construction of idealizing sequence of spikes as the weighted sum of input sequences of spikes, which is important for learning procedure of spike neural network on the basis of methods of linear algebra with the use of idealizing impulses with a zero duration and single amplitude and conception of space of sequences of spikes is considered. For determination of weight coefficients a least squares method is used. Resultant spike sequence is formed with the use of fuzzy numbers. Two examples of approximation of the sequence of spikes are demonstrated.
Key words: spike neural network, spike sequence, method of linear algebra, spike learning.

Література – 5