Шаховська Н. Б. Розроблення архітектури простору даних та проектування класу керування його компонентами

УДК 004.9

Н.Б. Шаховська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

РОЗРОБЛЕННЯ АРХІТЕКТУРИ ПРОСТОРУ ДАНИХ ТА ПРОЕКТУВАННЯ КЛАСУ КЕРУВАННЯ ЙОГО КОМПОНЕНТАМИ

© Шаховська Н.Д., 2013

Побудовано архітектуру простору даних. Описано особливості налагодження функціонування простору даних як складної системи.
Ключові слова: простір даних, транслятор запитів, метамова.

The сonstruction of architecture data space. Specifics debug operation data space as a complex system.
Keywords: space data translator requests metalanguage.

Література – 4