Висоцька В. А., Чирун Л. Б., Чирун Л. В. Особливості проектування та аналіз узагальненої архітектури систем електронної контент-комерції

УДК 004.738.5

В.А. Висоцька1, Л.Б. Чирун1, Л.В. Чирун2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж,
2кафедра програмного забезпечення

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ УЗАГАЛЬНЕНОЇ АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

© Висоцька В.А., Чирун Л.Б., Чирун Л.В., 2013

Запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом.
Ключові слова: інформаційний ресурс, контент, система управління контентом, життєвий цикл контенту, система електронної контент-комерції

In the given article content lifecycle model in electronic commerce systems is proposed. The model describes the processes of information resources processing in the electronic content commerce systems and simplifies the content automation management technology. In the paper the main problems of e-commerce and content function management services are analyzed.
Key words: information resources, content, content management system, content lifecycle, electronic content commerce system.

Література – 15