Жежнич П. І., Сопрунюк О. О. Особливості формування електронної документації у сфері туризму

УДК 004.9

П.І. Жежнич, О.О. Сопрунюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

© Жежнич П.І., Сопрунюк О.О., 2013

Описано важливість використання електронної документації в туристичних установах, необхідність автоматизованої її обробки для забезпечення швидкої взаємодії між споживачем туристичного продукту та туристичною фірмою, виділено принципи управління якістю в процесах формування туристичної документації на основі аналізу та узагальнення практики TQM, зображено процес формування туристичної доку¬ментації у вигляді потоків даних DFD.
Ключові слова: туристична документація, електронна документація, авто¬матизація обробки, стандарти якості.

The article describes the importance of electronic documentation use in tourism sphere, the need for its automation processing in order to provide rapid interaction between the travel agency and the tourism information product consumer, the principles of quality management in the formation process of tourism documentation on the basis of analysis and generalization of TQM are highlighted, the formation process of tourism documentation in the form of data flow diagram DFD is generally described.
Key words: tourism documentation, electronic documentation, automation processing, quality standarts

Література – 47.