Катренко А. В., Магац Д. С., Магац А. С. Формування портфеля проектів за допомогою двоетапної процедури

УДК 004.9

А.В. Катренко, Д.С. Магац, А.С. Магац
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДВОЕТАПНОЇ ПРОЦЕДУРИ

© Катренко А.В., Магац Д.С., Магац А.С., 2013

Розглянуто проблематику організації та підтримання управління в організаціях, які реалізують свою діяльність у вигляді проектів, а також основні підходи до управління портфелем проектів, запропоновано двоетапну процедуру формування портфеля проектів, що враховує як формальні, так і неформальні аспекти.
Ключові слова: портфель проектів, оптимізація, парето-оптимальні розв’язки, метод аналітичної ієрархії.

The problems of organization and support management in organizations that implement their activities in the form of projects were considered, as well as the main approaches to managing a portfolio of projects, two-step procedure for drawing portfolio, taking into account both formal and informal aspects was proposed.
Key words: portfolio, optimization, Pareto-optimal solutions, the method of analytic hierarchy.

Література – 9.