Кожухівська О. А. Прогнозування ризиків кредитування фізичних осіб за математичними моделями

УДК 519.766.4

О.А. Кожухівська
Черкаський державний технологічний університет,
кафедра інформатики та інформаційної безпеки

ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА МАТЕМАТИЧНИМИ МОДЕЛЯМИ

© Кожухівська О.А., 2013

Розглянуто сучасні підходи до математичного моделювання процесу роздрібного кредитування. Також встановлена необхідність побудови спеціалізованих систем підтримки прийняття рішень на основі принципів системного аналізу під час кредитування фізичних осіб. Перевагами таких систем є можливість застосування ефективної попередньої обробки даних, використання декількох альтернативних методів оцінювання стану клієнтів та множини критеріїв якості на кожному етапі аналізу даних.
Ключові слова: роздрібне кредитування, математичні моделі, оцінювання стану клієнтів, прийняття рішень.

In the Paper modern approaches to mathematical modeling of retail crediting process have been considered. The necessity to construct specialized decision support systems on the basis of system analysis principles in crediting potential clients was recognized. Advantages of such systems are possibilities to implement effective preliminary data processing, use several alternative methods to estimate clients’ status and set of quality criteria on each stage of data analysis.
Key words: retail crediting, mathematical models, client state estimation, decision making.

Література – 7.