Лебединський І. Л., Загородня Т. М. Інформаційні технології у забезпеченні компетентнісного підходу до навчання інженерів-електриків

УДК 004.421.4

І.Л. Лебединський, Т.М. Загородня
Сумський державний університет

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРИКІВ

© Лебединський І.Л., Загородня Т.М., 2013

Розглянуто можливість застосування інформаційних технологій для визначення конкретних параметрів навчальних занять під час формування компетентнісної моделі майбутнього інженера. Запропоновано та обґрунтовано доцільність і ефективність інформаційного підходу до формування інформаційно-змістового наповнення структурних одиниць (логічних модулів) з урахуванням обмеження загального навчального часу, з урахуванням впливу параметрів навчальних занять на формування компетенцій.
Ключові слова: компетенції інженера, множина компетенцій, кількісні параметри занять, експертний ітераційний підхід.

The possibility of using information technology to identify specific parameters of studies in the formation of competence model of the future engineer is considered. The feasibility and effectiveness of the information approach to the formation of information and substantive content of structural units (logical units) with the restriction of the total training time, with the influence of the parameters of studies on the formation of competencies were suggested and justified.
Key words: competence of the engineer, the set of competencies, quantitative parameters of classes, expert iterative approach.

Література – 10.