Сташевський З. П., Грицюк Ю. І. Значення моделей компетенцій у системі управління освітнім проектом підготовки фахівця з інформаційної безпеки 49

УДК 658.012.32:004

З.П. Сташевський, Ю.І. Грицюк
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦІЙ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЕКТОМ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

© Сташевський З.П., Грицюк Ю.І., 2013

Проаналізовано моделі компетенцій та визначено їхнє значення в системі управління освітнім проектом підготовки фахівців з інформаційної безпеки (ІБ), яка враховує потреби ринку в них і вимоги зацікавлених організацій до таких співробітників. Визначено, що профіль компетенцій не статичний – він має властивість змінюватись залежно від ринку працівників, розвитку інформаційних технологій, зі зміною навчальних матеріалів тощо, тому система управління підготовкою фахівців з ІБ є динамічною і потребує постійного оновлення.
Проаналізовано види структур компетенцій, вибрано серед них найпрогресивнішу стосовно потреб структурних підрозділів ДСНС України, повну універсальну структуру компетенцій (ПУСК).
Ключові слова: модель компетенцій, інформаційна система, освітній проект, критична інформація, компетентність, компетенція, кластери компетенцій.

An analysis of existing models of competence is carried out and their importance in the system of management of educational project of specialization training in the area of information security (IB), which takes into account the needs of the market and requirements of interested organizations to such employees is defined. It is estimated that the competency profile is not static; it tends to vary in terms of set of market workers, the development of information technology, the change of educational materials, etc., thuswise the system of specialization training in the field of information security is dynamic and requires constant updates.
The types of structures competencies are analyzed; among their amount the most progressive in relation to the needs of departments of DSNS Ukraine and complete universal competency framework (START) is selected.
Key words: model of competencies, information systems, educational project, critical information, expertise, competence, competency clusters.

Література – 8