Чайківський Т. В., Озірковський Л. Д., Біленька О. Б. Індивідуальні завдання в електронній дисципліні

УДК 378.046.4

Т. В. Чайківський, Л. Д. Озірковський, О. Б. Біленька
Національний університет “Львівська політехніка”

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ДИСЦИПЛІНІ

© Чайківський Т. В., Озірковський Л. Д., Біленька О. Б., 2013

Показано варіанти створення індивідуальних завдань засобами електронної дисципліни ВНС Львівської політехніки. Основну увагу приділено автоматизації розподілу індивідуальних завдань, прийманню відповідей та оцінюванню з використанням стандартних і додаткових компонентів Moodle.
Ключові слова: індивідуальне завдання, оцінка, відповідь, Moodle.

Shown ways to create personal assignments in the electronic course of VNS “Lviv Polytechnic”. Based attention is given to the automatic distribution personal assignments, receiving responses and grading using standard and optional components Moodle.
Key words: personal assignment, grade, answer, Moodle.

Література – 3