Григорович А.Г., Григорович В.Г. Ненормалізовані відношення: історія, концепції та тенденції розвитку. Частина 3. ...

УДК 683.1

Григорович А.Г., Григорович В.Г.*

Дрогобицький педагогічний ліцей
*Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
кафедра інформаційних систем і технологій

НЕНОРМАЛІЗОВАНІ ВІДНОШЕННЯ: ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ.
ЧАСТИНА 3. РЕАЛІЗАЦІЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

Проаналізовано історію, основні концепції та тенденції розвитку ненормалізованих відношень. Розглянуто модель Версо та реляційні операції над ненормалізованими відношеннями. Для розділених нормальних форм висвітлюються проблеми реструктурування ненормалізованих відношень та розглядаються моделі зберігання даних. Коротко охарактеризовані засоби реалізації опрацювання ненормалізованих відношень в промислових СУБД. Аналізується проблема ключів для ненормалізованих відношень. Запропоновано розширення моделі Сутність–Зв’язок для випадку складних та вкладених сутностей. Відзначаються застосування та перспективні напрямки досліджень ненормалізованих відношень.

In the article the authors analyze history, main conceptions and trends of nested relations research. There are examined Verso model and relational operations on nested relations. The authors focus upon the problems of restructuring of nested relations in partitioned normal forms, as well as data storage models. There are briefly characterized means of implementation of nested relations processing in industrial DBMS. The authors analyze the problem of keys of nested relations. They also propose the extension of the Entity-Relationship model for nested entities. The implementation and the perspective directions of researches of nested relation are singled out in this article.

Кількість посилань – 22.

Завантажити статтю