Кравець П.О. Маланюк Ю.В. Моделювання взаємодії у грі мобільних агентів

УДК 004.81.159.953.5

П.О. Кравець, Ю.В. Маланюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ У ГРІ МОБІЛЬНИХ АГЕНТІВ

Розглянуто питання організації командної взаємодії у грі мобільних агентів на прикладі системи гри у футбол. Введено фактор старіння інформації при навчанні мобільних агентів. Розроблено інформаційні, алгоритмічні та програмні засоби моделювання мультиагентної системи гри у футбол.

The questions of command interaction organization in game of the mobile agents are considered. The factor of the information aging for learning the mobile agents is offered. The information, algorithmic and the software tools for modeling of multiagent system of game in football is developed.

Кількість посилань – 22.

Завантажити статтю