Микитин І., Кобіщанова Н. Критерій оцінки якості фільтрації шумових сигналів з використанням швидкого перетворення Фур’є

УДК 536.53

І.П. Микитин, Н. Кобіщанова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФІЛЬТРАЦІЇ ШУМОВИХ СИГНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ШВИДКОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є

Досліджено спектр моделей шумового сигналу, завади синусоїдальної, трапецієвидної, прямокутної форми і корисного шумового сигналу, спотвореного завадою до та після цифрової фільтрації на основі перетворення Фур’є. Як критерій якості проведеної фільтрації запропоновано використовувати гістограму спектра досліджуваного сигналу.

Conducted the research of spectrum of models of noise signal, hindrance of sins, trapezium, rectangular form and useful noise signal disfigured by a hindrance to and after digital filtration on the basis of the Fourier’s transformation .As criterion of quality of the conducted filtration it is suggested to use the histogram of spectrum of the explored signal.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю