Андруник В. А. Пакет програм “апрокріо” для апроксимації температурної характеристики та чутливості сенсора

УДК 519.65
В.А. Андруник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ПАКЕТ ПРОГРАМ “АПРОКРІО” ДЛЯ АПРОКСИМАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЧУТЛИВОСТІ СЕНСОРА
© Андруник В.А., 2014
Подано функціональні можливості пакета програм “АпроКріо”. Описано його призначення та особливості застосування. Наведено приклад для опису температурної характеристики й чутливості термодіодного сенсора для кріогенних температур.
Ключові слова: чебишовська апроксимація, неперервне та гладке мінімаксне сплайн-наближення, сплайн-наближення, пакет “АпроКріо”
Filed functionality packages “ApproKrio”. Its purpose and features of application were discribed. The example of application of thermodiode sensor for cryogen temperatures is described.
Key words: Chebyshev approximation, continuous and smooth minimaximal spline approximation, spline approximation package “AproKrio”.
Кількість посилань 25