Бомба А. Я., Шпортько О. В., Шпортько Л. В. Особливості застосування арифметичного кодування в процесі прогресуючого ієрархічного стиснення зображень без втрат

УДК 004.043
А.Я. Бомба1, О.В. Шпортько2, Л.В. Шпортько3
1Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра інформатики та ПМ;
2Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра економічної кібернетики;
3ДВНЗ “Рівненський коледж економіки та бізнесу”
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АРИФМЕТИЧНОГО КОДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОГРЕСУЮЧОГО ІЄРАРХІЧНОГО СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ БЕЗ ВТРАТ
© Бомба А.Я., Шпортько О.В., Шпортько Л.В., 2014
Запропоновано спосіб та відповідні алгоритми використання арифметичного кодування в процесі прогресуючого ієрархічного стиснення зображень без втрат, досліджено перспективи відокремленого кодування груп елементів з найбільшою ймовірністю та моделювання відносних частот елементів після застосування предикторів. Сукупна реалізація запропонованих підходів замість кодування Хафмана дає змогу, наприклад, без застосування контекстно-залежних алгоритмів зменшити коефіцієнти стиснення зображень набору ACT у середньому на 2,13 %.
Ключові слова: безвтратне прогресуюче ієрархічне стиснення зображень, арифме¬тичне кодування.
A method and proper algorithms of the use of the arithmetic encoding in the process of progressing hierarchical compression of images without losses are offered in the article, the prospects of the separated encoding of groups of elements with most probability and design of relative frequencies of elements after application of predictors are explored. The combined realization of the suggested approaches instead of Huffman’s encoding, for example, enables to decrease aspect of images of the set of ACT ratios, on average, by 2.13 % without the application of context-depended algorithms.
Key words: progressing hierarchical compression of images without losses, arithmetic coding.
Кількість посилань 7