Василюк А. С., Басюк Т. М. Підсистема знищення формул алгоритмів

УДК 004.652

А.С. Василюк, Т.М. Басюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПІДСИСТЕМА ЗНИЩЕННЯ ФОРМУЛ АЛГОРИТМІВ

© Василюк А.С., Басюк Т.М., 2014
Описано означення процесів знищення формул алгоритмів. Наведено алґоритм комп’ютерного знищення формул алгоритмів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну модель і досліджено алґоритм знищення формул абстрактних алгоритмів.
Ключові слова: знищення, алгоритм, математична модель.

This article is about the determination of the process of deleting formulas of algorithms. The algorithm of computer deleting of formulas of algorithms was given. Synthesized, minimizing the mathematical model was synthesized, minimized and the algorithm of deleting of formulas of abstract algorithms was studied.
Key words: deleting, algorithms, mathematical model.

Кількість посилань 10