Верес О. М., Микіч Х. І. Концептуальна модель інтелектуальної інформаційної системи малого підприємства

УДК 004.89

О.М. Верес, Х.І. Микіч
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Верес О.М., Микіч Х.І., 2014
Досліджено необхідність проектування управлінських систем та їхнього застосування в бізнесі. Подано визначення, історію розвитку, принципи та функції CRM-систем. Для побудови концептуальної моделі предметної області використано діаграми класів UML, а для моделювання поведінки об’єктів системи під час переходу з одного стану в інший використано діаграму станів. Розроблено множину продукційних правил інтелектуальної складової інформаційної системи управління підприємством.
Ключові слова: CRM-система, концептуальна модель, діаграма класів, продукційні правила, інтелектуальна система.

The article studies the need to design management systems and their application in business. Definitions, history of development, principles and functions of CRM-systems. To build a conceptual domain model class diagram UML was used, and to simulate the behavior of objects in the transition from one state to another state diagram was used. A set of production rules of intellectual component of information management system was worked out.
Key words: CRM-system, conceptual model, diagram of classes, production rules, intellectual system.

Кількість посилань 7