Висоцька В. А., Чирун Л. В. Архітектура систем електронної контент-комерції

УДК 004.738.5

В.А. Висоцька1, Л.В. Чирун2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж,
2кафедра програмного забезпечення

АРХІТЕКТУРА СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

© Висоцька В.А., Чирун Л.В., 2014
З позиції системного підходу застосовано принципи опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції для реалізації життєвого циклу контенту, що дало змогу розробити методи формування, управління та супроводу комерційного контенту. Розроблено комплексний метод формування комерційного контенту для скорочення часу та зменшення ресурсів виробництва контенту, що дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів та реалізувати підсистему автоматичного формування контенту. Створено оперативний метод управ¬ління комерційним контентом для скорочення часу та зменшення ресурсів продажу контенту, що дає можливість реалізувати підсистему управління комерційним контентом. Реалізовано комплексний метод супроводу комерційного контенту для скорочення часу та зменшення ресурсів аналізу цільової аудиторії системи електронної контент-комерції, що дає можливість розробити підсистему супроводу комерційного контенту. Запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації управління кон¬тентом. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом.
Ключові слова: інформаційний ресурс, контент, система управління контентом, життєвий цикл контенту, система електронної контент-комерції

From the perspective of systemic approach, the application of principles of information resources processing in electronic content commerce systems for content lifecycle implementation was conducted, which enabled us to develop methods for the commercial content formation, management and support. An integrated method of commercial content formation for the time and resources reduction of content production was developed. This makes it possible to create a means of information resources processing and implement subsystem of automatically generated content. In this paper operational method of commercial content management for the time and resources reduction of content sales was created, which makes it possible to implement a commercial content management subsystem. A comprehensive method of commercial content support for the time and resource reduction of the target audience analysis in electronic content commerce systems was implemented, which makes it possible to develop a commercial content support subsystem. In the given article content lifecycle model in electronic commerce systems is proposed. The model describes the processes of information resources processing in the electronic content commerce systems and simplifies the content automation management technology. Main problems of e-commerce and content function management services are analyzed in the paper.
Key words: information resources, content, content management system, content lifecycle, electronic content commerce system.

Кількість посилань 10