Григорович А. Г., Григорович В. Г. Подання реляційних операцій засобами реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень

УДК 004.652.43+004.652.44

А.Г. Григорович1, В.Г. Григорович2
1 Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка,
2 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

© Григорович А.Г., Григорович В.Г., 2014
Запропоновано вирази реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень, еквівалентні операціям розширеної реляційної алгебри.
Ключові слова: ненормалізовані відношення, реляційне числення доменів, реля¬ційні операції, реляційна алгебра.

This article presents expressions of relational calculus of domains for nested relations equivalent to extended relational algebra operations.
Key words: nested relations, relational calculus of domains, relational operations, relational algebra.

Кількість посилань 9