Гринчишин Т. М. Покращення ефективності формування сигнальних кодів на основі кодової послідовності Галуа

УДК 004.716

Т.М. Гринчишин
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”,
Івано-Франківська філія, кафедра інформаційних технологій та програмування.

ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛЬНИХ КОДІВ НА ОСНОВІ КОДОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ГАЛУА

© Гринчишин Т.М., 2014
Викладено теоретичні основи та принципи формування сигнальних кодів, що використовуються для маніпуляції біт-орієнтованих потоків даних в інформаційних каналах комп’ютерних систем з врахуванням ступеня використання сигнальних просторів та форми сигналів, швидкості передавання повідомлень та ступеня захисту від помилок. Запропоновано нову методику безнадлишкового сигнального кодування біт-орієнтованих інформаційних потоків з використанням кодів поля Галуа, яка значно оптимізує і покращує відомі методи цифрового опрацювання даних з виявленням та виправленням помилок, та ефективно реалізується на основі запропонованих методів.
Ключові слова: канал зв’язку, методи маніпуляції, рекурентні коди, безнад¬лишкове кодування.

Theoretical bases and principles of forming of alarm kodas, which are used for manipulation of bit-oriented flows of data in the informative ductings of the computer systems taking into account the degree of the use of alarm spaces and form of signals, speed of transferrableness of reports and degree of defence, from errors, are expounded. In this article the new method of unsurplus of alarm codes of bit-oriented informative streams is offered with the use of kodas of the field of Galois, which considerably optimizes and improves the known methods of the digital working of information with an exposure and correction of errors, and effectively realized on the basis of the offered methods.
Key words: Communication channel, methods of manipulation, recurrent сodes, unsurplus codes.

Кількість посилань 15