Камінський Р. М., Нич Л. Я. Ієрархічний агломеративний кластерний аналіз одновимірних асиметрично розподілених даних у середовищі MS Excel

УДК 519.238.8:331.546

Р.М. Камінський, Л.Я. Нич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних системи та мережі”

ІЄРАРХІЧНИЙ АГЛОМЕРАТИВНИЙ КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ОДНОВИМІРНИХ АСИМЕТРИЧНО РОЗПОДІЛЕНИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ MS EXCEL

© Камінський Р.М., Нич Л.Я., 2014
Наведено інформаційну технологію ієрархічного агломеративного кластерного аналізу об’єктів, поданих вибірками одновимірних даних різних обсягів. Ця технологія реалізована в середовищі MsExcel-2003. Вона містить: перетворення одновимірних даних на багатовимірні за допомогою показників описової статистики та параметрів індивідуальних розподілів, формування таблиці “об’єкт–властивість”, побудову матриці близькостей, визначення структури дендрограми та інтерпретації кластерів.
Ключові слова: кластерний аналіз, таблиця “об’єкт-властивість”, матриця близькостей, дендрограма, кластери.

Hierarchical anglomerative information technology cluster analysis of objects onedimensional data samples of different volumes is presented. This technology is implemented in an environment MsExcel-2003. It includes: the transformation of onedimensional data in multidimensional indexes, using descriptive statistics and distributions of individual parameters, the formation of the table “object- property”, build proximity matrix, defining the structure and interpretation of the dendrogram clusters. Used as an example of individual data from 13 operators. As a result of the cluster analysis three clusters were identified and their average parameters were shown. Work is of practical importance in systems training personnel carrier.
Key words: cluster analysis , the table object-property, proximity matrix, dendrohrama, clusters.

Кількість посилань 10