Микитин І.П., Серкіз А.В. Шумові моделі вхідного кола шумового термометра на основі одноканального підсилювача

УДК 536.5

І.П. Микитин, А.В. Серкіз

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

ШУМОВІ МОДЕЛІ ВХІДНОГО КОЛА ШУМОВОГО ТЕРМОМЕТРА НА ОСНОВІ ОДНОКАНАЛЬНОГО ПІДСИЛЮВАЧА

Синтезовано математичні вирази, які описують залежність вихідної напруги одноканального підсилювача від шумових параметрів чутливого елемента первинного перетворювача, лінії зв’язку, операційного підсилювача та резисторів зворотного зв’язку першого каскаду підсилювача, а також отримано математичні вирази еквівалентної сумарної шумової напруги, приведеної до входу шумового термометра.

Mathematical expressions, which describe dependence of initial tension one channel strengthener from the noise parameters of pickoff of primary transformer, flow, operating strengthener and resistors of feed-back of the first cascade of strengthener line, are synthesized, and also mathematical expressions of equivalent total noise tension, resulted to the entrance of noise thermometer are got.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю