Висоцька В. А. Особливості генерування семантики речення природною мовою за допомогою породжувальних необмежених та контекстозалежних граматик

УДК 81:004.93

В.А. Висоцька
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕРУВАННЯ СЕМАНТИКИ РЕЧЕННЯ ПРИРОДНОЮ МОВОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОРОДЖУВАЛЬНИХ НЕОБМЕЖЕНИХ ТА КОНТЕКСТОЗАЛЕЖНИХ ГРАМАТИК

© Висоцька В.А., 2014
Описано застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні. Опис моделювання синтаксису речення застосовують для автоматизації процесів аналізу та синтезу природномовних текстів.
Ключові слова: породжувальні граматики, структурна схема речення, ком¬п’ютерна лінгвістична система.

This paper presents the generative grammar application in linguistic modelling. Description of syntax sentence modelling is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language.
Key words: generative grammar, structured scheme sentences, computer linguistic system.

Література – 66.