Вовнянка Р. В., Досин Д. Г., Ковалевич В. В. Метод видобування знань з текстових документів

УДК 004.89

Р.В. Вовнянка1, Д.Г. Досин2, В.В. Ковалевич2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
2Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка

МЕТОД ВИДОБУВАННЯ ЗНАНЬ З ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ

© Вовнянка Р.В., Досин Д.Г., Ковалевич В.В., 2014
Запропоновано метод, алгоритм і засоби для виділення знань з природномовного тексту. Показано, що такий алгоритм має бути багатоетапним і містити ієрархічну кількарівневу процедуру розпізнавання понять, зв’язків, предикатів та правил, які в результаті вносяться до онтології.
Ключові слова: онтологія, навчання онтологій, інтелектуальний агент, база знань, текстовий документ.

In the paper a method an algorithm and tools for selection of knowledge from a text document are suggested. It is shown that this algorithm has to be multistage and involve hierarchical procedure of concepts recognition of relations, predicates and rules which are introduced into the resulting ontology.
Key words: ontology, learning ontologies, intelligent agent, knowledge base, text document.

Література – 8.