Жежнич П. І., Сопрунюк О. О. Особливості формування інформаційного забезпечення туристичної діяльності

УДК 004.9

П.І. Жежнич, О.О. Сопрунюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Жежнич П.І., Сопрунюк О.О., 2014
Зосереджено увагу на особливостях формування інформаційного забезпечення туристичної діяльності, описано роль консолідації туристичної інформації як основного способу інтеграції туристичних даних, запропоновано узагальнену схему формування туристичної документації на основі виявлення та заповнення прогалин.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, туристична документація, інтеграція даних, консолідована інформація, відкриті веб-ресурси, якість інформації, прогалини.

The article describes the peculiarities of the tourism activities information support, describes the role of tourism data consolidation as the optimal integration means of tourism data. The general scheme of tourism documentation formation based on the gaps filling is suggested.
Key words: information support, tourism documentation, data integration, consolidated information, open web-resources, information quality, gaps.

Література – 10.