Кунанець Н. Е., Веретеннікова Н. В. Відкритий доступ до наукових інформаційних ресурсів: американський досвід

УДК 023

Н.Е. Кунанець, Н.В. Веретеннікова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО НАУКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ: АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД

© Кунанець Н.Е., Веретеннікова Н.В., 2014
Подано опис основних лінгвістичних понять, на які звертають увагу американські науковці на сторінках американського часопису “Журнал з бібліотекознавства та соціальних комунікацій”.
Ключові слова: наукова комунікація, відкритий доступ, цитування даних, кое¬фіцієнт доступності, інституційний репозитарій.

This article describes the basic linguistic concepts, which are paid attention to by American scholars on the pages of U.S. magazine “The Journal of Librarianship and Scholarly Communication”.
Key words: scholarly communication, open access, data citation, accessibility quotient, institutional repository.

Література – 16.