Алєксєєв В. І., Алєксєєва К. А. Вироблення підходів до визначення загальної структури веб-сайтів

УДК 004.55/.51/.912

В.І. Алєксєєв1, К.А. Алєксєєва2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1 кафедра прикладної математики
2 кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

ВИРОБЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ВЕБ-САЙТІВ

© Алєксєєв В.І. Алєксєєва К.А., 2014
Розглянуто проблему неузгодженості у розумінні та тлумаченні поняття структури веб-сайта та деяких пов’язаних із ним понять. З одного боку, це джерело проблеми у різних практиках застосування англійської термінології та української чи російської термінології. З іншого боку, спірне питання спричинене різними підходами у веб-дизайні. Запропоновано три підходи для визначення проблеми: просторовий, функціональний та рольовий. Також запропоновано найадекватніший спосіб для тлумачення поняття “структура сайта”.
Ключові слова: структура сайта, логічна структура, фізична структура, внутрішня та зовнішня структура, веб-дизайн, просторовий підхід, функціональний підхід, рольовий підхід.

The problem of definition misunderstanding of web site structure and related definitions is discussed. On the one hand, the problem source is found both in difference between practices of English terminology and Russian and Ukrainian terminology. On the other hand, the issue is caused by different types of web-design practices. The three approaches to understand the problem were offered: spatial, functional and role-based. The most appropriate way of understanding of the web site structure definition is offered.
Key words: web site structure, logical schema, physical structure, internal and external structure, web design, spatial approach, functional approach, role-based approach.

Література – 14.