Артеменко О. І., Гаць Б. М., Іванущак Н. М., Угрин Д. І. Особливості побудови інформаційних технологій моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів

УДК 004.652.4+004.827

О.І. Артеменко1, Б.М. Гаць1, Н.М. Іванущак2, Д.І. Угрин3
1ПВНЗ “Буковинський університет”, м. Чернівці,
2Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
3Чернівецький факультет НТУ “Харківський політехнічний інститут”

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ТА ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

© Артеменко О.І., Гаць Б.М., Іванущак Н.М., Угрин Д.І., 2014
Розв’язано низку важливих наукових та науково-прикладних задач, пов’язаних із розробленням інформаційних технологій для моделювання на основі фізичних аналогій об’єктів туристичної галузі та інфокомунікаційної інфраструктури. Проаналізовано процеси інтеграції цих технологій у відповідній інформаційній системі моделювання для дослідження та побудови ефективних туристичних та інфокомунікаційних комплексів. Виконані оригінальні дослідження властивостей інформаційно-комунікаційних локаль¬них та глобальних комп’ютерних мереж на основі відповідних фізичних аналогій.
Ключові слова: туристична інфраструктура, інфокомунікаційні комплекси, простір даних, стохастичний граф, нечітка логіка, клітинні автомати, фрактал, дифузія.

In this research a number of important scientific and applied problems associated with the development of information technology for simulation based on physical analogies for objects of tourism industry and information and communication infrastructure are solved. The processes of integration of these technologies in an appropriate information system modeling for the study and construction of effective tourism and information and commu¬nication systems.
Key words: tourism infrastructure, infocommunication systems, data space, stochastic graph, fuzzy logic, cellular automata, fractal, diffusion.

Література – 22.