Бойко Н. І. Застосування кластерного аналізу для діагностики дієвості господарського механізму торговельних підприємств

УДК 658.5.02.1:330.144.1:303.523.3

Н.І. Бойко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ДІЄВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Бойко Н.І., 2014
Обґрунтовано теоретичні положення, запропоновано методичні та практичні рекомендації, що дають змогу підвищити дієвість економічного механізму функціонування торговельного підприємства. Розглянуто роль та місце економічного механізму в господарському механізмі підприємства. Розкрито можливості застосування методу кластерного аналізу для проведення науково обґрунтованої сегментації торговельних підприємств. Описано використання інтегральної оцінки дієвості економічного меха¬нізму торговельного підприємства; обґрунтування рекомендацій щодо реалізації стратегічних напрямів підвищення дієвості економічного механізму.
Ключові слова: торгівля, торговельні підприємства, кластерний аналіз, еконо¬мічний механізм, агломеративний ієрархічний алгоритм.

In the article the theoretical principles and the methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the economic mechanism of operation of commercial enterprises are introduced and grounded. The role and place of the economic mechanism in the economic mechanism of the enterprise is studied. The possibility of using the method of cluster analysis for evidence-based segmentation of commercial enterprises is revealed. An integrated use of the efficacy of the economic mechanism of commercial enterprise is given; recommendations for the implementation of strategic directions to improve the efficiency of the economic mechanism are suggested.
Key words: trade, commercial enterprises, cluster analysis, economic mechanism, hierarchical agglomerative algorithm.

Література – 11.