Хома В.В. Загрози інформаційній безпеці абонентів стаціонарних телефонних мереж

УДК 621.395

В.В. Хома

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації,
Політехніка Опольська, інститут автоматики і інформатики

ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ АБОНЕНТІВ СТАЦІОНАРНИХ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ

Проаналізовано актуальний стан інформаційної безпеки абонентів комутованих телефонних мереж загального користування. Розкрито специфіку загроз для інформації у телефонії, описано відомі способи несанкціонованого доступу та використання абонентських телефонних ліній. Подано характеристику відомих методів і засобів виявлення несанкціонованих під’єднань до абонентських телефонних ліній, забезпечення конфіденційності телефонних розмов, захисту від прослуховування приміщень та запобігання несанкціонованому використанню телефонного зв’язку.

The information security relevant state public switched telephone network subscribers of is analyzed in the article. The specific of information threats in telephony is exposed and the known methods of unauthorized access and use of subscriber telephone loops are described. The existent methods and facilities description of the unauthorized connecting detection to the subscriber telephone loops, providing of confidentiality of telephone talks, defense, from listening of locations and prevention of the unauthorized use of telephony is given.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю