Анохін В. М., Ковальова К. О. Загальні вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів та приклади їх реалізації у середовищі Adobe Captivate

УДК 37.046

В. М. Анохін, К. О. Ковальова
Харківський національний економічний університет

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ І НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ПРИКЛАДИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У СЕРЕДОВИЩІ ADOBE CAPTIVATE

© Анохін В. М., Ковальова К. О.,2014

Наведено вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників та навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Мета таких вправ – закріпити теоретичний матеріал шляхом виконання завдань в інтерактивній взаємодії з електронною книгою. Наведено приклади тренувальних вправ з різних підручників, які створювались у середовищі Adobe Captivate під керівництвом В.М. Анохіна.
Ключові слова: електронний підручник, інтерактивність, Adobe Captivate.

The paper describes the requirements for interactive exercises of electronic textbooks for higher education. The purpose of these exercises – to consolidate the theoretical material by performing tasks in interactive communication with e-books. There are the examples of training exercises from various textbooks that are created in Adobe Captivate environment under V.M. Anokhin leadership in the article.
Key words: electronic textbook, interactivity, Adobe Captivate.

Література – 3