Слюсарчук Ю.М, Угрин Л.Є, Джавала Л.Л. Використання студентами економічних напрямів підготовки мультимедійних технологій під час вивчення інформатики

УДК 37.044.588

Ю. М. Слюсарчук, Л. Є. Угрин, Л. Л. Джавала
Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ СТУДЕНТАМИ ЕКОНОМІЧНИХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ

© Слюсарчук Ю. М., Угрин Л. Є., Джавала Л. Л., 2014

Розглянуто широкі можливості мультимедійних технологій навчання для підвищення ефективності вивчення інформатики студентами економічних напрямів підготовки. Побудовано структурно-логічну схему формування математичних знань.
Ключові слова: інформаційне середовище, Moodle, мультимедійні технолгії, інформатика.

Opportunities of multimedia learning technologies for improving effectiveness study of computer science student-economist is considered. Structural and logical scheme of formation of mathematical knowledge are carried out.
Key words: information environment, Moodle, multimedia technology, computer science.

Література – 8