Кухарська Н. П. Оcобливості навчальної дисципліни “Інформатика”

УДК 378.147

Н. П. Кухарська
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ОCОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАТИКА”

© Кухарська Н. П., 2014

Акцентовано увагу на значенні інформатики у формуванні в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній (а згодом професійній) діяльності, повсякденному житті; виокремлено особливості навчальної дисципліни “Інформатика” та зазначено практичні результати, досягнуті в процесі викладання цього предмета.
Ключові слова: інформатика, інформаційно-комунікаційні технології, Moodle, міжпредметні зв’язки, самостійна робота, когнітивна інформатика.

The paper emphasis on the importance of Informatics in shaping of students’ knowledge, skills and competences, which are required for the effective use of new information and communication technologies in teaching and learning (and later professional ) activities, daily life, it is singled out the features of the course “Informatics “and noted the practical results achieved in teaching the subject.
Key words: computer science, information and communication technology, Moodle, interdisciplinary communication, self-study, cognitive informatics.

Література – 7