Андруник В. А., Чирун Л. В. Формування та рубрикація електронних дайджестів

УДК 004.738.5
В. А. Андруник1, Л. В. Чирун2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж,
2кафедра програмного забезпечення
ФОРМУВАННЯ ТА РУБРИКАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДАЙДЖЕСТІВ
© Андруник В. А., Чирун Л. В., 2014
Запропоновано функціонально-логістичний метод опрацювання контенту як етап його життєвого циклу. Метод опрацювання комерційного контенту описує процеси формування та рубрикації електронних дайджестів і спрощує технологію управління комерційним контентом. У роботі проаналізовано основні проблеми функціональних сервісів опрацювання комерційного контенту. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів та реалізувати підсистеми управління комерційним контентом.
Ключові слова: контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, контентний пошук.
The functional logistic method of content processing as the content life cycle stage is proposed in the given article. The method of commercial content processing describes the information resources formation and rubrication processes and simplifies the commercial content management. In the given article the main problems of functional services of commercial content processing are analyzed. The proposed method gives an opportunity to create means of information resources processing and to implement the commercial content management subsystems.
Key words: content, content analysis, content monitoring, content search.
Література – 20