Безрук В. М., Ніколаєв І. П., Чеботарьова Д. В. Інформаційні та телекомунікаційні технології розпізнавання сигналів у телемедицині

УДК 004.007
В. М. Безрук, І. П. Ніколаєв, Д. В. Чеботарьова
Харківський національний університет радіоелектроніки
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ СИГНАЛІВ У ТЕЛЕМЕДИЦИНІ
© Безрук В. М., Ніколаєв І. П., Чеботарьова Д. В., 2014
Формулюється задача автоматизації аналізу структури нічного сну пацієнта за електроенцефалограмами. Пропонується алгоритм автоматизованого розпізнавання стадій сну за відліками електроенцефалограм, що передаються у цифровому вигляді відповідними каналами зв’язку. Розглядаються деякі особливості вибору пропускних здатностей та відповідних телекомунікаційних технологій для телемедичних мереж.
Ключові слова: телемедицина, розпізнавання стадій сну, електроенцефалограма, пропускна здатність.
The problem of automation and objectification of determining the structure of night sleep of the patient is formulated. An algorithm for automated recognition of sleep stages by EEG readings, transmitted in a digital form by appropriate communication channels, is proposed. As well as that, we consider some details of choice of bandwidth and relevant communication technologies for the telemedicine networks.
Key words: telemedicine, recognition of sleep stages, EEG, bandwidth.
Література – 3