Вовк О. О., Астраханцев А. А. Розроблення методики оцінювання важливості характеристик стеганографічних алгоритмів

УДК 004.056
О. О. Вовк, А. А. Астраханцев
Харківський національний університет радіоелектроніки
РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ВАЖЛИВОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК СТЕГАНОГРАФІЧНИХ АЛГОРИТМІВ
© Вовк О. О., Астраханцев А. А., 2014
Розв’язана задача оцінювання важливості (ваги) кожної з характеристик алгорит¬мів стеганографії. Отримані оцінки використовують для аналізу існуючих алгоритмів вбудовування інформації та для багатокритеріального вибору найкращого алгоритму. Методика дає змогу проводити як рівнозважене оцінювання алгоритмів, так і з ураху¬ванням коефіцієнтів важливості характеристик.
Ключові слова: стеганографія, характеристики, методика, вага, алгоритм, стійкість, багатокритеріальний вибір
In this paper the problem of estimating the importance of each of the characteristics of steganographic algorithms is solved. The resulting estimates are used in the analysis of the existing algorithms for information embedding and multiobjective choice of the best algorithm. The technique allows providing an equally weighted algorithms estimation, and also considers the importance of coefficients of characteristics.
Key words: steganography, characteristics, methodic, weight, algorithm, robustness, multiobjective choice
Література – 17