Демчук А. Б., Гопяк М. Я. Метод оцінювання якості онтологій баз знань інтелектуальних систем на основі ISO/IEC 25012

УДК 004.89
А. Б. Демчук, М. Я. Гопяк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОНТОЛОГІЙ БАЗ ЗНАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ISO/IEC 25012
© Демчук А. Б., Гопяк М. Я., 2014
Розглянуто значення онтологій у межах понять бази знань та інтелектуальних систем. Для оцінювання якості онтологій баз знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень запропоновано використовувати стандарт ISO/IEC 25012.
Ключові слова: онтологія, інтелектуальна система, оцінювання якості, дані, база знань.
The importance of ontology within concepts of the knowledge base and intelligent systems is considered in the article. Standard ISO/IEC 25012 has been offered for evaluation of ontologies qualities of knowledge bases of intelligent decision support systems.
Key words: ontology, intelligent system, evaluation of quality, data, knowledge base.
Література – 8