Григорович В. Г. Семантичний Веб: інформаційно-комунікаційна складова соціальної адаптації

УДК 004.5 + 811.93 + 681.3
В. Г. Григорович
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
СЕМАНТИЧНИЙ ВЕБ: ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ
© Григорович В. Г., 2014
Для осіб з особливими потребами важливою складовою соціальної адаптації є забезпечення освіти, що залежить від багатьох чинників: доступності навколишнього простору, відсутності бар’єрів на шляху до отримання освіти та інформації. Рівень доступності навколишнього простору для людей з різними формами обмежень поки що залишається однією з найнагальніших проблем. Складність у забезпеченні доступності полягає в тому, що люди з різними формами обмежень потребують різних видів доступності. Усуненню бар’єрів на шляху до отримання освіти та інформації сприяють сучасні інформаційні технології, зокрема – Web 3.0 та Семантичний Веб, за допомогою яких можна реалізовувати освітні та інформаційні системи, які враховуватимуть індивідуальні характеристики користувача, його можливі обмеження та, як наслідок, особливі потреби. В роботі розглянуто перспективи застосування технологій Web 3.0 для реалізації інтелектуальних освітніх систем навчання осіб з особливими потребами. Можна виділити три галузі застосування технологій Web 3.0 у навчанні осіб з особливими потребами: (1) особистісно-орієнтоване конструювання баз даних та знань для осіб з особливими потребами, (2) підтримка мереж особистісно-орієнтованого нав¬чання осіб з особливими потребами та (3) адміністрування процесу особистісно-орієнто¬ваного навчання осіб з особливими потребами. Очевидно, найбільшою проблемою в реалізації повноцінного Семантичного Вебу є завдання переведення наявного веб-контенту у “семантичну” форму, тобто побудова “другого рівня” для наявного контенту: нинішній Веб – людино-орієнтований (переважна більшість його контенту має форму, придатну для опрацювання лише людиною). Необхідно побудувати другий, машино-орієнтований, рівень – надати контенту форму, яку може опрацювати машина. При цьому контент, зокрема, освітній, повинен формуватися з урахуванням можливостей його використання особами з особливими потребами. Тепер ми спостерігаємо лише перші кроки побудови технологій Web 3.0 та Семантичного Вебу. Однак важливо одразу визначити, яке майбутнє ми прагнемо отримати, як саме можна буде використовувати майбутні технології, – це дасть змогу сконцентрувати зусилля дослідників на реалізації вибраних напрямів розвитку. Врахування інтересів осіб з особливими потребами під час проектування та побудови технологій майбутнього дасть змогу нівелювати відмінності між окремими членами суспільства, зокрема – в доступності освіти та загалом – в рівні соціальної адаптації.
Ключові слова: Web 3.0, Семантичний Веб, особи з особливими потребами, соціальна адаптація
An important part of providing social adaptation for the disabled is to provide them with education. The task is difficult due to many factors: the accessibility of the medium, the lack of barriers to education and information. The level of availability of the medium for the people with various forms of disabilities remains one of the most urgent problems. The difficulty in ensuring accessibility is that people with various forms of restrictions require different types of accessibility. Modern information technology contributes to reducing barriers to education and information, in particular Web 3.0 and the Semantic Web that enable implementation of educational and information systems that will take into account the individual characteristics of the user, its possible limitations and, consequently, the special needs. This paper considers the perspectives of Web 3.0 technologies application for the implementation of intelligent educational systems training persons with disabilities. There are three areas of Web 3.0 technologies use in teaching people with special needs: (1) student-oriented design of knowledge and databases for people with special needs, (2) support networks of personality-oriented education of persons with special needs, and (3) administration of the process of student-centered learning for persons with special needs. Obviously, the biggest challenge in realizing the full Semantic Web is the task of transferring existing Web content in the "semantic" form, i.e. the construction of "second level" for existing content: current web – human-oriented (the vast majority of its content has a form suitable only for human processing). A second machine-oriented level should be built to provide content form suitable for processing by machines. This content, educational in particular, should be formed taking into account the possibility of its use by persons with disabilities. Nowadays we witness the first steps of Web 3.0 and the Semantic Web technology design. However, it is important to immediately determine what future we want to get, how you can use new technologies – it will focus research efforts on the implementation of selected areas. Taking into account the needs of persons with disabilities in the design and construction of future technologies will neutralize the difference between the individual members of society, as far as their access to education and social adaptation in general are concerned.
Key words: Web 3.0, Semantic Web, people with disabilities, social adaptation
Література – 34