Євланов М. В. Задача синтезу опису архітектури інформаційної системи

УДК 004.896
М. В. Євланов
Харківський національний університет радіоелектроніки
ЗАДАЧА СИНТЕЗУ ОПИСУ АРХІТЕКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
© Євланов М. В., 2014
Розглянуто сучасний підхід до представлення архітектури інформаційної системи. На основі визначень глобальних цілей Постачальника та Споживача ІТ-послуг розроблено математичні моделі синтезу опису архітектури інформаційної системи. Запропоновано формальний опис задачі синтезу опису архітектури як гри Постачальника та Споживача ІТ-послуг.
Ключові слова: інформаційна система, архітектура, вимога, ІТ-проект, ІТ-послуга.
This paper is devoted to the modern approach to presenting information system architecture. Based on the definition of global objectives Provider and User of IT-accommodation, developed a mathematical model of the synthesis of describe of information system architecture.
A formal description of the task synthesis description architecture as the game Provider and User of IT-accommodation.
Key words: information system, architecture, requirement, IT-project, IT-accommodation.
Література – 14